Matte Black

No shine, no gloss. Deep dark Matte Black hardware